Reklamační řád

Reklamační řád

Záruční doba je 2 roky od převzetí zboží. Je-li zboží vyměněno, je poskytnuta nová záruka. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu, nejlépe e-mailem na adresu poptávka@vackar.cz, případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji: jaké zboží reklamujete, důvod reklamace, termín nákupu, číslo účtu pro případ vrácení peněz, kopie dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží. Zboží neodesílejte k reklamaci bez předchozího nahlášení závady. Zboží na záruční opravu či výměnu vždy zákazník zasílá na své náklady.

Vyřízení reklamace

Vyřizování reklamací se řídí obecně platnými právními předpisy. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

Reklamační protokol

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující uplatnil reklamaci a co je jejím obsahem. Dále prodávající vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Ochrana osobních údajů

S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze k obchodním účelům v rámci www.vackar.cz

Daň z přidané hodnoty

Všechny ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.